Privacy Statement

Algemeen

Liqwith BV, gevestigd aan de High Tech Campus 32 in Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Liqwith BV
High Tech Campus 32
5656 AE Eindhoven
liqwith.io

Dhr. H. Vissia is de Functionaris Gegevensbescherming van Liqwith BV. Hij is te bereiken via info@liqwith.io

Persoonsgegevens die wij verwerken in de vragenlijst-applicatie

Liqwith BV kan bij projecten gebruik maken van een vragenlijst-applicatie. De naam van de vragenlijst is de STO/STM Readiness Check. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De applicatie is gebouwd en wordt beheerd door de firma BYELEX, Argon 1, 4751 XC OUD GASTEL. Met deze firma heeft Liqwith BV een bewerkersovereenkomst tot het verwerken van persoonsgegevens afgesloten.

Bij deze projecten worden gegevens van elke deelnemer opgeslagen in het gegevensbestand van de vragenlijsten-applicatie.

In dit gegevensbestand staan twee typen persoonsgegevens:

  • Stamgegevens van deelnemers (zoals naam, adres, geslacht, etc.)
  • Variabele gegevens over deelnemers (zoals resultaten van vragenlijsten, inclusief informatie over het bedrijf wat zij mogelijk willen gaan oprichten of al opgericht hebben)

Liqwith BV verwerkt deze persoonsgegevens met als doel het distribueren, invullen, verwerken alsook het toesturen van de resultaten van vragenlijsten ten behoeve van verschillende projecten.

Hoe bewaren wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens en antwoorden op de vragenlijsten die wij verwerken worden opgeslagen in computersystemen. Daardoor kunnen er rapportages worden gemaakt aan de hand van diezelfde gegevens.

De toegang tot deze informatie is beveiligd met wachtwoorden en een procedure waarmee het gebruik is gereguleerd. Het systeem is niet gekoppeld aan andere geautomatiseerde systemen. De gegevens kunnen dus niet vergeleken worden of op een andere manier worden ingezien en/of gebruikt.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Liqwith BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gezien de aard van vragenlijsten en daaruit volgende onderzoeken is de bewaartermijn gekoppeld aan de looptijd van elk individueel project. Zodra het in het kader van een project niet langer nodig is om persoonsgegevens te bewaren zullen de stamgegevens worden verwijderd binnen een redelijke periode. Hierdoor is het niet langer mogelijk om andere aanwezige informatie (zoals variabele resultaten) te koppelen aan personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Liqwith BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Liqwith BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij zullen wel jouw gegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen Liqwith BV. In elke e-mail die je van ons krijgt kun je te allen tijde gebruik maken van de opt-out regeling.

Wie mag gegevens inzien?

In principe mogen alleen jij en de mensen die zich bezighouden met de analyse van de vragenlijsten je persoonsgegevens en individuele resultaten inzien. Hier geef je middels een akkoord in de applicatie voor de vragenlijsten expliciet toestemming voor. Verder is niemand geautoriseerd om je gegevens in te zien.

Kan ik informatie over mezelf inzien?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@liqwith.io.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Liqwith BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen, op jouw verzoek reageren.

Liqwith BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Liqwith BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@liqwith.io.

Contactgegevens:

liqwith.io
High Tech Campus 32
5656 AE Eindhoven